Informacja na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej

opublikował

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie prawni,

w związku z powtarzającymi się zapytaniami skierowanymi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie uprzejmie informujemy, iż na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 września 2023 r., poz. 1798)” posiadacie Państwo prawo do zwrócenia się do dyrektora przedszkola, szkoły i placówki z prośbą o objęcie dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

6.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. porad i konsultacji.

6.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w formie:

 1. klas terapeutycznych
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia
 3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 5. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkól ponadpodstawowych
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 8. porad i konsultacji
 9. warsztatów.

Wnioski o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach/szkołach powinny być dostępne w sekretariatach tych placówek. W przypadku, kiedy szkoły/przedszkola/placówki ich nie posiadają możecie Państwo sami je sformułować i złożyć w sekretariacie konkretnej placówki.

Przedszkole/szkoła może uruchomić na wniosek rodzica/opiekuna prawnego pomoc psychologiczno-pedagogiczną bez opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nauczyciele i szkolni specjaliści (pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda) pomogą rodzicom/opiekunom prawnym w wyborze odpowiedniej dla dziecka/ucznia formy pomocy.

Ponadto w §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 września 2023 r., poz. 1798) mówi się, że „pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 6. poradni;
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomocy nauczyciela;
 9. (uchylony);2)
 10. pracownika socjalnego;
 11. asystenta rodziny;
 12. kuratora sądowego;
 13. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.”

 Z powyższego wynika jednoznacznie, iż dziecko/uczeń może zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole wówczas, gdy zostanie stwierdzona taka potrzeba, bez diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielona na wniosek rodziców i innych wskazanych w rozporządzeniu osób nie wyklucza oczywiście diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aczkolwiek nie jest ona niezbędna.

                                                                               Z poważaniem

                                                                   Dorota Surmańska – Dyrektor

                                                           Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej         

                                                                               w Namysłowie

1 2 3 4 5 21 22