Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie – Pani Dorota Surmańska.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie został powołany (zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. ) Pan Jarosław Tuła.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art 9 Ust. 2 pkt b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży. rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, młodzieży.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie,
  2. organ nadzoru
  3. podmioty zewnętrzne, którym Administrator Danych Osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawo Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r z poź zmianami.
 6. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art 6 ust 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z wznowieniem działalności pracy stacjonarnej w Poradniach z dniem 04 maja 2020r. w okresie stanu epidemii

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie informuje, że w związku z rozporządzeniem MEN o przywróceniu pracy stacjonarnej w Poradniach z dniem 04 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania Poradni w okresie stanu epidemii będzie dodatkowo przetwarzała następujące dane osobowe:
  1. dane dotyczące stanu zdrowia dziecka;
  2. dane dotyczące stanu zdrowia rodziny dziecka – objawy chorobowe;
  3. informację o osobach z najbliższej rodziny dziecka przebywających na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie.
 3. W Poradni został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres poradni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iodo@poradnia-namyslow.pl
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1. wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 5. Podstawa prawna przetwarzania:
  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 ze zm.);
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 781);
  3. 6 ust. 1 lit c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491)
 7. Odbiorcą danych osobowych może być Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.