Od kwietnia 2023 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie rozpoczęła realizację kolejnej z pięcioletniej edycji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała nam uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która nadal zachowuje swoją aktualność.

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki zapewnił Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie, przy której funkcjonuje ośrodek WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy powołany w ramach programu „Za życiem”) dotację celową w kwocie 513 942, 00 zł, która przeznaczona będzie w całości na realizację zajęć WWR oraz wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, jak również na zakup niezbędnych pomocy i kosztów prowadzenia ośrodka w ciągu lat 2022-2026.

Namysłowska Poradnia jako ośrodek WOKRO udziela kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami od momentu narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Zadania wykonywane w ramach powyższego programu dotyczą m.in. udzielania rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, wskazywania jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzonych przez terapeutów, w tym przez psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i innych specjalistów w zależności od potrzeb i możliwości ośrodka.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu „Za życiem” zostały ponownie objęte dzieci mieszkające na terenie Powiatu Namysłowskiego i posiadające zaświadczenie lekarskie, stwierdzające występowanie schorzeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, posiadające Orzeczenie o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dzieci bez wymienionej wyżej dokumentacji na podstawie obserwacji rodziców poświadczonych zaświadczeniem lekarskim o zagrożeniu niepełnosprawnością.

W tym roku do przepracowania mamy 1000 godzin, który gwarantuje nam montaż finansowy na poziomie 84 942,00 zł. Aktualnie zakwalifikowano do programu 30 małych dzieci, mieszkańców powiatu namysłowskiego. W kolejce oczekujących jest 17 dzieci, które zostaną włączone do programu najszybciej pod koniec roku lub na początku przyszłego. Są to dzieci z różnymi typami niepełnosprawności lub zagrożonymi niepełnosprawnościami, z wyraźnymi deficytami w rozwoju psychoruchowym o nieustalonej etiologii. Wśród beneficjentów programu mamy dzieci m.in. z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, słuchową, z autyzmem, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami genetycznymi, które aktualnie uczestniczą w zajęciach z hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii poznawczej, terapii neurologopedycznej, terapii ręki, terapii biofeedback i w zajęciach rewalidacyjnych. W momencie zakończenia terapii, kolejni mali pacjenci będą mieli szansę na skorzystanie z programu oferującego usługi dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności oraz zaburzeń.

W 2023 roku zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą: neurologopeda – surdopedagog, rewalidanci – specjaliści w terapii ręki, psycholog z uprawnieniami pedagoga specjalnego, fizjoterapeuta / specjalista w metodzie Vojty,  psycholog / hipoterapeuta, terapeuta biofeedback. W bieżącym miesiącu do zespołu dołączy kolejny rehabilitant i terapeuta SI oraz logopeda.

Zespół specjalistów realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju ponownie będzie współpracował z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

  1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, w tym praca nad rozpoznawaniem zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
  2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
  3. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania. Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi zatem mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży bowiem do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego i to jest głównym celem podejmowanych przez nas zadań w ramach w/w programu.

Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie

          i  Koordynator programu „Za życiem”