Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją na Ukrainie i przybywaniem dzieci i młodzieży ukraińskiej na terytorium Polski w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) będą przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły będzie możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana będzie nauka, odbywać się będzie na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Uczniowie cudzoziemscy mogą być również objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc będzie polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Namysłów, dnia 25.02.2022r.       

Z poważaniem,

Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie